Preguntes Freqüents Denúncies

Per què hauria d'enviar un missatge?

Una cultura empresarial real i veritable requereix que es compleixin les normes socials i legals.

A través d'aquest Canal ètic, podrà informar de qualsevol conducta indeguda, sobretot, infraccions de la legislació aplicable així com d'incompliments de polítiques i procediments interns.

L'ús del Canal garanteix la sostenibilitat de l'organització i la continuïtat futura dels treballadors que hi pertanyen. Estadísticament el Canal Ètic és el mitjà més eficaç de prevenció de delictes de les empreses.

Quin tipus d'informació he de registrar?

Qualsevol possible infracció del Codi Ètic i de Conducta, que hagi pogut produir-se per part d'empleats, directius i col·laboradors de la companyia. Durant el procés d'alta de la comunicació, se li proporcionarà informació més detallada sobre els possibles elements clau del missatge.

Com és el procés d'alta d'una comunicació?

Accés al formulari d'alta de la comunicació

Per accedir a l'formulari d'alta d'una nova comunicació, podrà fer-ho mitjançant l'enllaç Alta Comunicació situat al menú principal de la part superior de la pantalla. Accedirà a una nova pantalla, en la qual haurà de seleccionar Accés Anònim sense Registre d'Usuari o Accés amb Registre d'Usuari.

Si desitja ser un usuari registrat en el sistema, podrà realitzar-ho mitjançant un procés senzill. Entreu mitjançant l'enllaç iniciar Sessió i en el formulari que li apareixerà, accedeixi a l'enllaç No està registrat? de la part inferior de l'formulari. En el formulari de registre que se li mostrarà, introdueixi un correu electrònic vàlid de la seva propietat. A l'enviar el formulari, li arribarà un correu electrònic de verificació amb un vincle per validar el correu facilitat. Per a les comunicacions interposades com a usuari registrat, rebrà qualsevol notificació relativa a la seva comunicació a l'email registrat.

Contingut de la comunicació

Les comunicacions rebudes han de contenir les dades necessàries per poder dur a terme l'anàlisi dels fets denunciats. Així, les comunicacions rebudes han de complir com a mínim els següents requisits:

  • Descripció dels fets: Exposició clara i detallada dels fets.

  • Abast dels fets: lloc i moment en què va ocórrer o ha estat passant el fet així com la quantificació monetària estimada de el dany.

  • Implicats en els fets: Identificació de les persones involucrades amb el comportament denunciat o amb coneixement de la mateixa.

  • Dades de l'denunciant (En el cas de ser usuari registrat): Nom i dades de contacte de l'denunciant i la seva vinculació amb BCASA per facilitar l'anàlisi i seguiment de la comunicació així com, si es considera necessari, documents, arxius o altra informació que s'estimi rellevant per a l'avaluació i resolució de la comunicació.

Notificació de la comunicació

En el cas de ser un usuari registrat i un cop hagi enviat el formulari, rebrà un correu electrònic en el compte especificada en la seva alta d'usuari, confirmant el registre de la comunicació i amb un enllaç a l'aplicació web on podrà consultar les dades enviades, així com realitzar el seu seguiment.

En cas de ser usuari no registrat, un cop hagi enviat el formulari, se li mostrarà en pantalla un codi de seguiment que haurà d’apuntar i mantenir en lloc segur, ja que serà l'única via per poder accedir al canal i consultar l'estat de seguiment de la seva denúncia.

Seguiment de la comunicació

En el cas de ser un usuari registrat, el denunciant rebrà en el seu email qualsevol modificació en l'estat de la seva comunicació, amb un vincle que, de nou, el portarà a l'formulari web de canal per poder consultar els detalls de l'canvi d'estat.

Si és un usuari anònim no registrat, haurà d'accedir a sistema iniciant sessió mitjançant el codi d'accés facilitat, per veure o realitzar qualsevol seguiment.

Confidencialitat de la comunicació

Els usuaris poden interposar comunicacions CONFIDENCIALS o ANÒNIMES:

  • Comunicacions CONFIDENCIALS: mitjançant aquesta opció el gestor de canal garanteix als usuaris que formulin qualsevol comunicació CONFIDENCIAL a mantenir sota reserva la seva identitat, sempre que aquesta no sigui requerida per part de les autoritats o bé que la comunicació s'hagi efectuat amb coneixement de la seva falsedat.

  • Comunicacions ANÒNIMES: mitjançant aquesta opció no se sol·licitarà cap informació personal durant el procés de registre de la comunicació. Al llarg de l'procés d'intercanvi d'informació amb el gestor de canal, es podrà sol·licitar a l'usuari la seva informació personal. Si vostè és usuari registrat, rebrà un correu electrònic amb un enllaç per poder omplir aquesta informació i enviar-la voluntàriament a l'gestor de canal, si així ho considera oportú. En cas de no ser usuari registrat, si ho considera oportú, haurà d'accedir a la seva comunicació amb el codi de seguiment que se li hagi facilitat a l'acabar el registre de la comunicació i afegir un nou comentari a aquesta especificant les dades personals requerits pel gestor.

Què passa si, posteriorment, es comprova que la seva comunicació no constitueix un delicte o infracció?

A l'hora de realitzar la seva notificació, l'important és que vostè crea o tingui motius per creure que el contingut de la mateixa és verídic i rellevant i que no tingués intenció de difamar, actuant sempre des de la bona fe. Si transcorregut el període estipulat per a la investigació de la comunicació, es conclou que no s'ha produït cap irregularitat o infracció o que el fet descrit no era el que inicialment es considerava, no hi haurà cap conseqüència sobre la comunicació efectuada.

Finalitat de les dades

Les dades introduïdes al Canal Ètic, en cap cas seran utilitzades per a fins diferents que la investigació dels fets denunciats.